Vedtægter

Vedtægter

§ 1.
Stk. 1. Foreningens navn er Sydsjællands Ponytravbane.
Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

Stk. 2. Foreningen er uafhængig af politiske foreninger og partier.

§ 2.
Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen hos ungdommen for ponytravsporten, afholdelse af ponytravløb, samt oplæring af medlemmerne i løbsteknik, løbsregler, samt styrke det sociale samvær mellem foreningens medlemmer.

§ 3.a. 
Stk. 1. Man kan køre ponytrav fra det år man fylder 7 år. 

§ 3.b. 
stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver som aktivt medlem så længe personen opfylder punkt 3.a.

Stk. 2. Optagelse af ikke myndige personer som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 3.c. Enhver kan optages som passivt medlem og på den måde støtte Sydsjællands Ponytravbane.
Alle medlemmer har tale og stemmeret i Sydsjællands Ponytravbanes Generalforsamling.

§4.
Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for næstkommende år på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves efter bestyrelsens bestemmelse enten halvårligt eller helårligt forud. Kontingentet forfalder til betaling 14 dage efter at det er fastsat på en ordinær generalforsamling.

§ 5.
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftlig til foreningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent.

Stk. 2. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 3. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages påny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 4. løvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Medlemmet kan til en hver tid kræve at eksklusionen tages op på den næstkommende ordinære Generalforsamling.

§6.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert år den tredje lørdag i februar måned og indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 15 år og som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamling og som ikke er i kontingentrestance.
Medlemmer under 15 år repræsenteres af en forælder der dermed har stemmeret på medlemmets vegne.

Stk. 3. For at blive valgt ind i bestyrelsen skal man være fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7.
Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling som omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
6. Behandling af eventuelt indkommende forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand. I følge § 10 stk. 3.
9. Valg af kasserer. I følge § 10 stk. 3.
10. Valg af den øvrige bestyrelse. I følge § 10 stk. 3.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
13. Valg af eventuelle udvalg.

§ 8.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer og bestemmelse om foreningens opløsning.

Stk. 3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal på begæring fra 5 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt.

Stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer, eller på begæring af et tilstedeværende medlem.

§ 9.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, såfremt 2/3 dele af bestyrelsen stiller krav herom.
Medlemmer kan til enhver tid anmode bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling bør indkaldes med 8 dages varsel med det ene punkt som er fremsat af bestyrelsen eller medlemmerne.

Stk. 3. I begge tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

§10.
Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i foreningen i henhold til lovene.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og yderligere 3 medlemmer, og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og kasserer vælges på foreningens ordinære generalforsamling.
Formand og kassere må ikke være ægtefæller eller samboende.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. I lige årstal vælges formanden og 1 bestyrelsesmedlem.
I ulige årstal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 11. 
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres til referat. Referatet udsendes senest 10 dage efter mødet til alle bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5.  Foreningen tegnes af formanden.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren, samt en tredje person fra bestyrelsen som ikke er familierelateret til hverken formand eller kasserer.

Stk. 6. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
Kassere og formand samt en tredje person der ikke er familierelateret til hverken formand eller kasserer skal alle tre godkende transaktioner på SPT’s konto.

§ 12.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12 til bilagskontrollanterne.

Stk. 2. Driftsregnskab og budget for det kommende år forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

§ 13.
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år ad gangen 2 kritiske bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.

Stk. 2. Bilagskontrollanterne skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab forsynes med påtegning af begge bilagskontrollanter.

Stk. 3.
Hver af bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14.
Stk. 1. Ændring af vedtægter kan ske på enhver ordinær generalforsamling når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15.
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. I tilfæde af foreningens opløsning overgår en eventuel formue samt rekvisitter til almennyttige formål i Næstved Kommune.
Fordelingen sker i samarbejde med Næstved Kommune

§ 16.
Stk. 1. Reglement for løbsafvikling, løbsudskrivning m.v. udarbejdes af bestyrelsen.

 

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamlingen d. 29.07.2018

Shopping Cart