Generalforfsamling 2017

Generealforsamling

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i Sydsjællands Ponytravbane d. 03.03.2018, kl. 14:00.
Generalforsamlingen afholdes hos Ruth Neerup, Træløse Bygade 11, 4160 Herlufmagle.

Kl. 13:00 indledes dagen med en let anretning, hvorfor tilmelding er påkrævet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling som omfatter følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 6. Behandling af eventuelt indkommende forslag.
  (Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24.02.2018)
  Forslag fra bestyrelsen om at gå fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer.
  Forslag om at finde 2 eller 3 personer der kan tegne passive medlemskaber på løbsdage.
  Forslag til ændring af vedtægter – se medsendte bilag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af formand.
  Knud Pedersen – modtager genvalg
 9. Valg af den øvrige bestyrelse.
  Troels Lunden – modtager genvalg
  Dorthe Berlenborg – modtager ikke genvalg
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 12. Valg af eventuelle udvalg.
 13. Eventuelt

Indkomne forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være modtaget af bestyrelsen senest  d. 24.02.2018 og kan fremsendes på foreningens mail: spt1979@hotmail.com

Tilmelding til Generalforsamlingen skal ske til foreningens mail: spt1979@hotmail.com senest d. 28.02.2018.