Vedtægter

1.

Foreningens navn er Sydsjællands Ponytravforening. Dens hjemsted er Næstved Kommune.

2.

Foreningens formål er at fremme interessen hos ungdommen for- og afholdelse af ponytravløb,

samt oplæring af medlemmerne i løbsteknik, løbsregler m.v.

3.a. 

Man kan køre ponytrav fra det år man fylder 7 år. Ved det fyldte 25.år skal man derud over have kørt ponytravløb minimum i 3 år.  Miniløb kan man køre fra det år man fylder 7 år til det år man fylder 12 år (fylder man 12 år efter den 1. januar, må man køre miniløb sæsonen ud).

3.b. 

Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver - som aktive medlemmer kan foreningen optage alle der opfylder punkt 3.a. Optagelse af ikke myndige personer som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

4.

Foreningens kontingent fastsættes for næstkommende år på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet opkræves efter bestyrelsens bestemmelse enten halvårligt eller helårligt forud.  Kontingentet forfalder til betaling 14 dage efter at det er fastsat på en ordinær generalforsamling.

5.

Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages påny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

løvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

6.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 15 år og som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamling og som ikke er i kontingentrestance.

For at blive valgt ind i bestyrelsen skal man være fyldt 18 år.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling som omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Behandling af eventuelt indkommende forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af den øvrige bestyrelse.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant

11. Valg af eventuelle udvalg.

12. Eventuelt.

8.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer og bestemmelse om foreningens opløsning.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 5 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

9.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

Indkaldelse skal ske på samme måde som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af det emne, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

10.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og yderligere 3 medlemmer, og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og kasserer vælges ved en særlig afstemning.

Formand og kassere må ikke være familierelateret.

Genvalg kan finde sted.

I lige årstal vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen

11. 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres 1 protokol. Foreningen tegnes af formanden. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Kassere og formand skal begge godkende transaktioner på SPT’s konto.

12.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12 til bilagskontrollanterne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

13.

Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år ad gangen 2 kritiske bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab  og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med 1på-tegning. Hver af bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

14.

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

15.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

16.

Reglement for løbsafvikling, løbsudskrivning m.v. udarbejdes af bestyrelsen.

17.

Da foreningens formål er almennyttigt, tilfalder foreningens eventuelle formue ungdoms-fremmende foranstaltninger i Næstved Kommune i tilfælde af foreningens ophør